strona 1 z 7 <   1 234567  >

AKT SKRUCHY

Panie, przebacz nam Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy Przywołaj, kiedy zbłądzimy.
Ojcze, zapomnij nam!

Panie, przyjmij nas Ojcze, przygarnij nas!
I w swej ojcowskiej miłości Ku naszej schyl się słabości.
Ojcze, przygarnij nas!

BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY WIEKUISTY BOŻE

Bądź Błogosławiony wiekuisty Boże.
Za niezmierną miłość, którąś stworzył świat.

Wielbimy Ciebie w tym Sakramencie.
Hołd Ci składamy, dar naszych serc.

Bądź Błogosławione wieczne słowo Ojca,
któreś swoim przyjściem oświeciło nas.

Bądź błogosławiony boski Zbawicielu,
który męką zmyłeś ogrom ludzkich win.

Bądź błogosławiony Chryste zmartwychwstały,
który swoim duchem ożywiłeś nas.

Bądź błogosławiony Jezu nasz lekarzu,
który jak balsamem koisz łaską ból.

BĄDŹŻE POZDROWIONA HOSTIO ŻYWA

Bądźże pozdrowiona Hostio żywa,
w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.

Witaj Jezu, Synu Maryi!
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii.

Bądźże pozdrowione Drzewo Żywota!
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.

Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży!
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży.

Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie.

Bądźże pozdrowiona święta Krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico.

Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie!
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.

Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
Broń nas przed doczesną i wieczną karą.

Bądźże pozdrowiony, dobry Pasterzu!
Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu.

Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!
Już Cię kocham szczerze, jak serce może.

BĄDŹ POCHWALON NA WIEKI

Bądź pochwalon na wieki, nieśmiertelny Panie;
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie.

Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie,
My się Tobie kłaniamy, Bogu, w tym momencie.

Dziwimy się niezmiernie, żeś Pan takiej mocy,
A tu mieszkasz pokornie z nami we dnie, w nocy.

Chowaj nas póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jednak zawsze niech bedziem pod skrzydłami Twymi.

BĄDŹ POZDROWIONY JEZU MIŁOŚCIWY

Bądź pozdrowiony Jezu miłościwy!
Bądź pochwalony Jezu dobrotliwy!

O Jezu, Jezu, bądźże litościwy!
W grzechu leżącym nie bądź, Panie, mściwy.

Tyś Bóg i Człowiek, z dwu natur Osoba!
Tyś Okup grzechów i świata ozdoba!

Pod chleba, wina zstąpiłeś przymioty!
Słowem kapłańskim zmieniasz ich istoty!

Dziwnym sposobem tuś jest doskonały!
I pod najmniejszą cząstką, kroplą cały!

Tobie się kłaniam, Tobie się oddaję,
Ciebie za Pana i Boga uznaję!

BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE

Bliskie jest Królestwo Boże -
nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.

Jeżeli chodzimy w światłości wtedy marny łączność między sobą.

Krew Jezusa, Jego Syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy.

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

Jeżeli nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa.

On jest ofiarš przebłagalnš za nasze grzechy - A także za grzechy całego świata.

Dostępujemy odpuszczenia grzechów - Ze względu na Jego Imię

BŁOGI CZAS NAM TERAZ ŚWIECI

Błogi czas nam teraz świeci, O Jezu kochany
W który możem czcić Cię w sposób przez Ciebie wybrany.
O, niech dojdzie głos nasz Ciebie!
Niechaj serce Twoje w niebie przyjmie cześć,
Którą grzeszni lecz skruszeni, u nóg Twoich ukorzeni chcemy nieść.

Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie,
Przyjmij ku czci Serca Twego to nasze śpiewanie.
Schyl swe serce ku tej ziemi, miłosierdziem nad grzesznymi
błysnąć chciej I obfite łaski zdroje
na te biedne sługi Twoje Panie zlej.

Twoje serce miłosierne niech smutnych pocieszy,
A upadłych niech podźwignie, występnych rozgrzeszy.
Niechaj słońce Twej miłości spali wszystkie nasze złości.
Jezu daj, Niechaj Serce Twe kochamy,
przez to Serce otrzymamy Niebios kraj.

BŁOGOSŁAW PANIE NAS

Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud.
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił kwiat, alleluja.

Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe,
poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.

Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk,
Cierń pychy wyrwij z nich, niech kornie służą Ci.

Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg,
Niech życiem świadczym Mu, żeś dobry Ojciec, Bóg.

Wśród świata stawiasz krzyż i przezeń zbawiasz go,
Konając z sercem Twym, dajemy życie swe.

Miłością złącz nas swą i nią przemieniaj świat,
Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat.

BOŻE, COŚ POLSKĘ

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
otaczał blaskiem potęgi i chwały
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
wspierał walczących za najświętszą sprawę
i chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Dziś, gdy ataki są od kul groźniejsze,
niech nam ojcowska łaska Twoja sprzyja
w obronie wiary stanie każde serce
drogę zwycięstwa wskaże nam Maryja.

Wróć biednej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany.
Niech szczęście, pokój, na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany.

Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A już krwi naszej popłynęły rzeki.
O jakże musi być okropnie z tymi,
Którym Ojczyznę odbierasz na wieki.

Boże, którego ramię sprawiedliwe,
Żelazne berła władców świata kruszy.
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w polskiej naszej duszy.

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy,
Oddalaj od nas klęski, mordy boju.
Połącz wolności węzłem Twoje ludy,
Pod jedno berło anioła pokoju.

Boże najświętszy, przez Chrystusa rany,
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
Spojrzyj na lud Twój niedolą znękany,
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy.
By ich męczeństwem umęczone skronie,
Nam do wolności otworzyły bramy.

Boże najświętszy, od którego woli,
Istnienie świata całego zależy.
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.

Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy ale w prochy wolne.

BOŻE, JESTEŚ MOIM BOGIEM

Ciebie z całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję,
Jak spękana zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie.

Boże, jesteś moim Bogiem, ciebie z troską szukam.
Boże, jesteś moim Bogiem, ciebie z troską szukam.

W Twej świątyni ujrzeć pragnę Twą potęgę, moc i chwałę.
Bowiem Twoją miłość, Panie, bardziej cenię niźli życie.

Póki tylko istnieć będę, pragnę Ciebie chwalić, Boże,
Dusza moja pełna szczęścia, będzie śpiewać Ci z radością.

Jesteś mym wspomożycielem, cień Twych skrzydeł daje radość.
Całym sercem lgnę do Ciebie, Twa prawica mnie prowadzi.

BOŻE, LUD TWÓJ CZCIĄ PRZEJĘTY

(Na wejście.)

Boże, lud Twój czcią przejęty, Twoich dzieł wszechmocność głosi.
Na Twój ołtarz święty, serce swe do Ciebie wznosi.
Liczne na nas ciążą winy, lecz niech żal nasz litość wznieci;
przyjmij Ojcze grzeszne syny - nie odpychaj swoich dzieci.

(Na dary:)

Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, tę Ofiarę chleba, wina,
co się wkrótce dla nas stanie Krwią i Ciałem Twego Syna.
Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie,
niech nas z niebem pojednywa i uzyska przebłaganie.

(Na komunię.)

Witaj, Chrystusowe Ciało z Panny świętej narodzone.
Coś na krzyżu życie dało, chociaż z Bóstwem połączone.
Witaj, Krwi Bożego Syna na zbawienie dusz przelana,
któraś z boku wytrysnęła Najświętszego mego Pana.

Chryste, Zbawco nasz jedyny, któryś grzechy świata zgładził,
któryś z górnej nam krainy błogi pokój Swój wprowadził.
Chciej zmiłować się nad nami, grzeszne nasze zlecz sumienia,
abyśmy uczestnikami stać się mogli odkupienia.

(Na uwielbienie.)

Najwyższemu Panu chwała! Niechaj Jego brzmi Imieniem
niebo całe, ziemia cała niech Go kornym wielbi pieniem.
Chwała Mu za wszystkie dary, co na ludzkie zlewa plemię,
łącząc boskim węzłem wiary niebo z ziemią, z niebem ziemię!

BOŻE MOCNY, BOŻE CUDÓW

Boże mocny, Boże cudów, Przenajświętszy Ojcze nasz!
Co dla szczęścia wszystkich ludów dobroć, moc i łaskę masz.
Który widzisz serca drgnienie, i najskrytsze myśli znasz!
Racz wysłuchać me westchnienie Przenajświętszy Ojcze nasz!

Spraw, abyśmy korzystali z darów udzielonych nam,
byśmy przez nie uzyskali wstęp do Twych niebieskich bram.
Udziel w pracy wytrwałości, łaska Twa niech wzmacnia nas,
byśmy mężnie ku wieczności szli z weselem, a bez zmaz.

BOŻE MÓJ, SPRAGNIONY JESTEM CIEBIE

Boże mój, spragniony jestem Ciebie, jak jeleń źródła wód.

Boże mój, spragniony jestem Ciebie, jako jeleń źródła wód.
Pragnę Boga, Boga prawdziwego, kiedyż wreszcie ujrzę Go

Łzy się stały mym powszednim chlebem, płyną z oczu w dzień i w noc,
kiedy słyszę co dzień to pytanie: "Powiedz nam gdzie jest twój Bóg ?"

Pomnę dziś i serce mi się kraje, jakem śpieszył w Boży dom,
wśród okrzyków i radosnych pieśni, w tłum wmieszany w święty dzień.

Serce moje, czemuś udręczone? Czemu tłuczesz się jak ptak?
Ufaj Panu, to mój Bóg i Zbawca, będę Go uwielbiał znów.

BOŻE W DOBROCI NIGDY NIE PRZEBRANY

Boże w dobroci nigdy nie przebrany, żadnym językiem niewypowiedziany
Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości,
poszanowania, poszanowania, chwały, uczciwości.

Ciebie czczę, pragnę i ważę samego; nad wszystkie dobra Tyś u serca mego.
Najwyższe dobro, najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie,
sam jeden u mnie, sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie.

Choćbyś za grzechy nie karał mnie, Panie, przecież skruszony żałowałbym za nie,
a żałowałbym, a żałowałbym dla tego samego
żem Cię obraził, żem Cię obraził, Pana tak dobrego.

Więc, o mój Boże i teraz żałuję dlatego, że Cię nad wszystko miłuję,
i to u siebie, i to u siebie statecznie stanowię,
że grzechów swoich, że grzechów swoich nigdy nie ponowi.

O Boże dobry, Boże litościwy, mej duszy nędznej racz być miłościwy
jakeś ją stworzył, jakeś ją stworzył, pomóż do zbawienia,
użycz swej łaski, użycz swej łaski, broń od potępienia.

BOŻE, OBDARZ KOŚCIÓŁ TWÓJ

Boże, obdarz Kościół Twój - jednością i pokojem.

Uradowałem się wezwaniem: pójdziemy do domu Pana.

I oto stoję u bram twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty.

O Jeruzalem, miasto pokoju, w tobie wszyscy się jednoczą.

Przychodzą doń pokolenia aby wielbić Imię Pana.

Prosimy o pokój dla ludu Twego, niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.

Dla braci i bliźnich naszych błagamy o dobra Twoje.

BOŻE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

Boże zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski:
Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku.

Niechaj sławią Cię narody,
niechaj sławią Cię narody wszystkie.

Niech świat cały pozna wreszcie, Ciebie, Panie, Twoje drogi.
Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody.

Niechaj radość zapanuje pośród ludów całej ziemi,
że Ty, Panie, sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi.

Ziemia plony już wydała, Bóg nam dał błogosławieństwo,
niech rozbrzmiewa Jego chwała w każdym czasie, w każdym miejscu.

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, ZBAWIENIEM DARZY

Bóg jest miłością, zbawieniem darzy i kocha bardzo nas, dzieci swe.

Więc ogłaszajmy: Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, -miłuje nas.

Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, aby do nieba prowadził mnie.

Chcę Ciebie kochać miłością wielką, tak długo, póki tu będę żyć

Kochany Jezu, Ty łzy ocierasz, gdy serce boli, utulisz je.

Cóż oddam Panu za wszystkie dary, Którynu co dzień obdarza mnie?

Chcę Ciebie kochać miłością wielką, Tak długo, póki tu będę żyć.

BÓG KIEDYŚ STAŁ SIĘ JEDNYM Z NAS

Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie.

Przyjdź, Jezu mój,
zostań wśród nas na zawsze już.

Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy.

Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy.

Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, by niebo nam otworzyć.

Ducha Świętego zesłał też, by wszystkich nas uświęcił.

Założył Święty Kościół swój, byśmy z Nim jedno byli.

Maryję, Matkę ludziom dał, by wspomożeniem była.

BÓG NAD SWYM LUDEM ZMIŁOWAŁ SIĘ

Bóg nad swym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał.
Miłość nam daje, usuwa grzech, prowadzi w bramy Królestwa.

Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas.
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas.

Miłość Chrystusa przemienia świat, wyznacza szlaki wciąż nowe.
Kruszy nienawiść, wprowadza ład, -jednoczy z ludźmi i z Bogiem.

W miłości swojej zachowaj nas, Chryste, Zwycięzco i Panie.
Niech upragniony nadejdzie czas odnowy i pojednania.

Na straży Bogu oddanych serc Matka Kościoła trwa wiernie,
w Jej dłonie złóżmy nadzieje swe, a Ona wspierać nas będzie.

CHRYSTUS, CHRYSTUS

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza
Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza
On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.

On jest Słowem nad wiekami
Pierworodnym pośród stworzeń
Bóg przez Niego dał nam życie
I ukazał nam swą chwałę.

To On Głową jest Kościoła
I początkiem wszystkich rzeczy
Zechciał Bóg, by cała Pełnia
W Jego ciele zamieszkała.

Pokój przyszedł On budować
Między ludźmi dobrej woli
Z Bogiem znowu nas pojednał
Gdy na krzyżu oddał życie.

On jednoczy we wspólnocie
Przezwyciężył mur wrogości
Jak Brat starszy nas prowadzi
Do radości swego Ojca.

strona 1 z 7 <   1 234567  >