strona 1 z 139 <   1 23456789101112131415  >

ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL

Archanioł Boży Gabryjel - posłan do Panny Maryjej.
Z majestatu Trójcy Świętej - tak sprawował poselstwo k'Niej:
Zdrowaś Panno, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Panna się wielce zdumiała - z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna świątobliwa.
Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła Aniołowi.

Ale poseł z wysokości, napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: "Nie bój się, Maryja, najszczęśliwszaś, Panno miła.
Nalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna.

Jezus nazwiesz Imię Jego - Będzie Synem Najwyższego;
wielki z strony człowieczeństwa, a niezmierny z strony Bóstwa
Wieczny Syn Ojca Wiecznego, Zbawiciel świata całego".

"A jakoż by to mogło być, Jęła Panna k'niemu mówić,
Ja nie chcę męża nigdy znać". Jął Jej Anioł tak powiadać:
Iż Duch Święty z Swej miłości Sprawi to w Tobie w czystości.

Temu Panna uwierzyła. Przyzwalając tak mówiła:
O Pośle Boga wiecznego, Gdyż to wola Pana mego,
Toć ja służebnica Jego, Stań się według słowa twego".

Rychlej, niżby kto mgnął okiem, Stał się Syn Boży człowiekiem
W żywocie Panny najczystszej, Ze krwi czystego serca Jej,
Sprawą Boga wszechmocnego, Miłośnika człowieczego.

Bogu Ojcu Wszechmocnemu, Synowi Jego miłemu
i Duchowi Najświętszemu, Bogu w Trójcy Jedynemu
dziękujmy w uniżoności - za ten cud Jego miłości.

BOŻE WIECZNY, BOŻE ŻYWY

Boże wieczny, Boże żywy, Odkupicielu prawdziwy, Wysłuchaj nasz głos płaczliwy.

Któryś jest na wysokości, Schyl nieba, użycz litości, Spuść się w nasze głębokości.

O niebieskie góry srogie, Spuśćcie rosę na ubogie, Dajcie nam Zbawienie drogie.

Nie trzymajcie Przejrzanego, Chmury, swoim dżdżem naszego Przynieście Sprawiedliwego.

Przyjdź co rychlej, Miłosierny; O Boże, człowiek mizerny Ciebie czeka, Tobie wierny.

Obejdź się z nami łaskawie, Zmiłuj się w tak nagłej sprawie, Racz przyjść ku swej wiecznej sławie.

Odmień Panie, swój gniew srogi, Odmień, niech człowiek ubogi Nawiedzi Twe święte progi.

Usłysz płacz stworzenia Twego, Daj doczekać uciesznego Narodzenia Syna swego.

"Amen" krzykniem głosy swymi, By nas Pan Bóg ze świętymi Złączył poczty anielskimi.

CHRYSTUS KRÓL DO NAS PRZYCHODZI

Chrystus Król do nas przychodzi.
Pójdźmy wszyscy z pokłonem.
Ożywczą rosą zstąp na ziemię.
Oczekujemy Cię, Panie.

Chrystus Król do nas przychodzi.
Pójdźmy wszyscy z pokłonem.
Miłością rozgrzej zimne serca
I weź je w swoje władanie.

Chrystus Król do nas przychodzi.
Pójdźmy wszyscy z pokłonem.
Odrzućmy smutek, ból i troski,
Pan niesie światu zbawienie.

Chrystus Król do nas przychodzi.
Pójdźmy wszyscy z pokłonem.
Zwycięzca śmierci zakróluje,
Cieszy się wszelkie stworzenie.

Chrystus Król do nas przychodzi.
Pójdźmy wszyscy z pokłonem.

CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE

Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie Panie, pospiesz się.
Niech Twoja łaska mi pomoże,
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie, Panie
Przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się.

Wśród licznych trosk i niepokojów,
Kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ MAŁY

Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, ciche błagania ku niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywam Cię.
Spójrz, stęskniony na tej ziemi, przybądź, Jezu, pociesz nas!
Szczerze kochać będziemy, przyjdź, o Jezu, bo już czas!

Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci, Tyś naszą Matką na każdy dzień.
O daj nam Słońce, które rozświeci grzechu i błędu straszliwy cień.
Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj nam Zbawcę Dziecię Twe.
My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serca swe.

GŁOS WDZIĘCZNY

Głos wdzięczny z nieba wychodzi,
Gwiazdę nam nową wywodzi,
Która rozświeca ciemności,
I odkrywa nasze złości.

Z różdżki Jesse kwiat zakwita,
Który zbawieniem świat wita;
Pan Bóg zesłał Syna Swego,
Przed wieki narodzonego.

Ojcowie tego czekali,
Prorocy przepowiadali,
Że się Bóg światu miał zjawić,
Od śmierci człeka wybawić.

Wnet Anioł Pannie zwiastował,
O czym Prorok prorokował;
Iż miał powstać Syn zacnego
Plemienia Dawidowego.

Weselcie się ziemskie strony!
Opuściwszy niebios trony,
Bóg idzie na te niskości,
Z niewymownej Swej litości.

Weselcie się wszyscy Święci!
I wy, ludzie smutkiem zdjęci;
Idzie na świat Odkupiciel,
Strapionych wszystkich Zbawiciel.

HEJNAŁ WSZYSCY ZAŚPIEWAJMY

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, Cześć i chwałę Panu dajmy, Nabożnie k'Niemu wołajmy.

Mocny Boże z wysokości, Ty światłem swej wszechmocności Rozpędź piekielne ciemności.

Jużci ona noc minęła, Co wszystek świat ucisnęła, A początek z grzechu wzięła.

Na to Boży Syn jedyny, By ciemności zniósł i winy, W żywot wstąpił świętej Panny.

Temu Bóg dał nas w opiekę, By czartowską zniósł z nas rękę I piekielna odjął mękę.

Ten łaskawie nas przyjmuje, Z wiecznych ciemności wyjmuje, Światłość zbawienną gotuje.

Tylko nam ta noc zostanie, Co jest na odpoczywanie, A odnawia pracowanie.

Lecz i prace i wsze sprawy Da szczęśliwe Bóg łaskawy, Byle Bogu był człek prawy.

Boże, prawdziwa światłości, Ty oświeć nasze ciemności, Wiodąc do swojej jasności.

Daj nam szczęśliwe powstanie, Twojej łaski przeżegnanie, A dobroci wysławianie.

GRZECHEM ADAMA

Grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju wołali z otchłani:
"Spuśćcie niebiosa, deszcz na ziemskie niwy i niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy".

Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy, bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,
Póki nie przyszła wiekami żądana z judzkiej krainy Dziewica wybrana.

Ona pokora i oczy skromnymi Boga samego ściągnęła ku ziemi:
Że którego świat nie objął wielkości, tego Dziewicze zamknęły wnętrzności.

Nie naszą jaką zasługą ściągniony; miłość Go sama wiodła w ziemskie strony;
Wziął ciało ludzkie, w nim ból, niedostatki, zbratał się z nami, był Synem u Matki.

Dajmyż Mu za to dzięki, ludu wierny, że kochając nas, był nam miłosierny,
I, wznosząc ręce ku niebu jasnemu, Śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.

MARANA THA

Marana tha! Przyjdź Jezu, Panie
W swej chwale do nas zejdź!
Marana tha! Usłysz wołanie
Gdy się wypełnią wieki.

Jak rosy chłód na spragniony grunt
Jak dobry chleb na głodnego dłoń.

W Dziecięciu Ty objawiasz się nam
Przez wichru szum dajesz poznać się.

W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
Przez Ciała. Krwi tajemniczą moc.

Gdy miłość swą okażemy w krąg
Przychodzisz już dziś na ziemię swą.

MARANA THA! PRZYBĄDŹ, PANIE JEZU

Antyfona:

Marana tha! Przybądź, Panie Jezu.

Jam jest odrośl i potomstwo Dawida,
Gwiazda Świecąca, poranna.

Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!"
A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!"

Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

Zaiste, przyjdę niebawem.
Amen. Przybądź, Panie Jezu.

MATKO ODKUPICIELA, Z NIEWIAST NAJSŁAWNIEJSZA

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza.
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego.
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela.
Tyś sama wykarmiła swego Stworzyciela.

Panno, przedtem i potem, z świata podziwieniem
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem,
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi.
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

MĄDROŚCI KTÓRA

Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz:
Przybądź i naucz nas dróg roztropności, Wieczna Mądrości.

O Adonai Wodzu Izraela, Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela,
Przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, Z silnym ramieniem!

Korzeniu Jesse Tyś chorągwią ludów, Zamilkną króle na widok Twych cudów:
Przybądź i pośpiesz, użal się złej doli, Wybaw z niewoli!

Kluczu Dawidów! Izraela Boże, Co Ty otworzysz nikt zamknąć nie może:
Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy Więźniów z ciemnicy!

O Wschodzie ranny! światło wiekuiste, Sprawiedliwości słońce promieniste,
Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące Nędznych tysiące!

Królu narodów! Tyś ich upragnieniem, Tyś jest węgielnym jedności kamieniem;
Przybądź niech człowiek przez Ciebie stworzony, Będzie zbawiony!

Emmanuelu Królu! Prawodawco, Oczekiwanie narodów i Zbawco:
Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie, Boże nasz, Panie!

NIEBIOSA, ROSĘ SPUŚĆCIE NAM Z GÓRY

Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury!
O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie i grzechów naszych nie pamiętaj,
Panie! (zapomnij już, Panie!)

Niebiosa, rosę..
Grzech nas oszpecił i w nędznej postaci stoim przed Tobą, jakby trędowaci.

Niebiosa, rosę..
O spojrzyj, spojrzyj na ud Twój znękany i ześlij Tego, co ma być zesłany!

Niebiosa, rosę..
Pociesz się Ludu, pociesz w twej niedoli, już się przybliża kres twojej niewoli!

Niebiosa rosę..
Roztwórz się ziemio i z łona twojego wydaj nam, wydaj już, Zbawcę naszego!

NIEBIOSA, ROSĘ ŚLIJCIE NAM Z GÓRY

Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry,
Niech serca nawiedzi Zbawca nasz.
Nie bądź zagniewany, Panie.
Nie pomnij dłużej nieprawości naszych.
Wszakże Tyś Ojcem naszym,
A my rąk Twoich dziełem.
Wejrzyj przeto z miłosierdzia swego.
Pomóż nam być wiernym ludem Twoim,
Byśmy Cię chwalili jak ojcowie nasi.

Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry,
Niech serca nawiedzi Zbawca nasz.
Myśmy grzeszni i nieczyści,
Opadliśmy wszyscy, tak jak zwiędłe liście.
Nieprawości nasze porwały nas niby wicher,
Bo imienia Twego nikt nie wzywał.
Albowiem skryłeś przed nami oblicze swoje
I oddałeś nas w niewolę nieprawości naszych.

Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry,
Niech serca nawiedzi Zbawca nasz.
Pociesz się, mój ludu, pociesz.
Wkrótce nadejdzie twe zbawienie.
Czemu smutkiem się trapisz, czyż nie ma nad tobą Króla?
Ja cię zbawię, nie traćże nadziei.
Wezwałem cię po imieniu: "Tyś jest moim",
Albowiem Jam jest Bóg twój, Dawca odkupienia.

Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry,
Niech serca nawiedzi Zbawca nasz.

NIECH SIĘ RADUJĄ NIEBIOSA I ZIEMIA

Niech się radują niebiosa i ziemia,
Bo Pan królować przychodzi.
Zaśpiewajcie Panu nową pieśń.
Zaśpiewajcie Panu, wszystkie ziemie.
Zaśpiewajcie Panu, błogosławcie Mu.
Co dzień głoście Jego zbawienie.

Niech się radują niebiosa i ziemia,
Bo Pan królować przychodzi.
Głoście, Panu, ludy, chwałę, moc,
Imieniowi Jego cześć oddajcie.
Złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w Jego dom.
Czcijcie Pana w stroju odświętnym.

Niech się radują niebiosa i ziemia,
Bo Pan królować przychodzi.
Niechaj przed Nim zadrży cały świat.
Głoście ludom, że sam Pan króluje.
On utwierdził ziemię, by nie chwiała się.
Sprawiedliwie rządzi ludami.

Niech się radują niebiosa i ziemia,
Bo Pan królować przychodzi.
Niech się cieszy niebo z ziemią wraz.
Niech brzmi morze z mieszkańcami swymi.
Niech się rozradują pola z plonem swym,
Wszystkie drzewa leśne przed Panem.

Niech się radują niebiosa i ziemia,
Bo Pan królować przychodzi.
Cieszcie się, bo oto idzie Pan,
Idzie, by królować całej ziemi.
Będzie sprawiedliwie sądził ziemi krąg.
Według swej wierności - narody.

Niech się radują niebiosa i ziemia,
Bo Pan królować przychodzi.

O MARIO CZEMU POBLADŁAŚ

O Mario czemu pobladlaś
Tyś można, jak inna żadna,
Bo poczniesz Króla nad króle,
A nazwą go Emanuel

Nie trwóż się Mario Liilijo,
Dzieciątko święte powijesz.
Siankiem Mu żłóbek wyścielesz,
Nim błyśnie gwiazda w Betlejem.
Radować wszyscy się będą
Muzyką chwalić, kolędą
Bić będą niskie pokłony
Przed Twoim Jednorodzonym, Jednorodzonym.

Nadzieje ludów spełnione
Bo Ciałem się stanie Słowo
Niech będzie błogosławiony
Żywota twojego owoc.

OTO PAN BÓG PRZYJDZIE

Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k'nam przybędzie:
wielka światłość w dzień ów będzie. - Alleluja, alleluja!

I wersja:

Oczekujemy Zbawiciela świata,
który przekształci nasze ciało poniżone
na podobne do swego chwalebnego ciała.

Przeto żyjmy rozumnie i sprawiedliwie na tym świecie,
oczekując objawienia się chwały wielkiego Boga
i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

II wersja:

O miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba,
mające chwałę Boga, źródło twego światła podobne do kamienia drogocennego,
jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.

Miastu nie trzeba słońca ni księżyca,
by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek.

I w jego świetle będą chodziły narody - i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych
i za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy.

A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, - bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi
i będą królować na wieki wieków.

A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" - A kto słyszy niech powie: "Przyjdź!" - Przyjdź Panie Jezu. Amen.

OTO PAN PRZYBYWA

Oto Pan przybywa, prostujcie ścieżki swego życia.
Pośpiesz nam, Boże z pomocą,
Wyzwól nas z pęt grzechów naszych.
Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj,
Wzbudź w nas potęgę swą na nowo!
O Boże, tchnij nowe życie, i okaż swe miłosierdzie.
Ciebie czekamy z tęsknotą, obiecanego Zbawiciela.
Oto nadchodzi nasz Zbawca, aby panować nad nami.
Mocą swej wielkiej ofiary, On zgładzi grzechy całej ziemi.
Ukaż nam blask Twojej drogi, którą do Ciebie idziemy.
Prawdy światłością nas oświeć, byśmy zdążali do Królestwa.

PO UPADKU CZŁOWIEKA

Po upadku człowieka grzesznego Użalił się Pan stworzenia Swego:
Zesłał na świat Archanioła cnego.

"Idź do Panny, imię Jej Maryja, Spraw poselstwo: Zdrowaś, łaski pełna,
Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa".

Panna natenczas psałterz czytała, Gdy pozdrowienie to usłyszała;
Na słowa się anielskie zdumiała.

Archanioł, widząc Pannę troskliwą, jął Ją cieszyć mową łagodliwą:
"Panno nie lękaj się, Pan jest z Tobą".

"Nalazłaś łaskę u Pana swego, Ty się masz stać matką Syna Jego,
Ta jest wola Boga wszechmocnego".

"A będzie Mu dane imię Jezus, Ten będzie Zbawicielem wszystkich dusz.
Raczysz, miła Panno, przyzwolić już?"

Panna aczkolwiek była troskliwa, Ale widząc, że to wola Boża,
Rzekła: "Pańska służebnicam ci ja".

PRZYBĄŹ PANIE BO CZEKAMY

Przybądź Panie bo czekamy
Twego przyjścia wyglądamy,
Bo źle nam żyć bez Ciebie.

Gotujmy drogę Panu, Prostujmy ścieżki Jego.
Przemieńmy swoje życie. Odwróćmy się od złego.

Noc minęła, dzień jest blisko.
W jasnym świetle czyńmy wszystko.
Ze snu już powstać pora.

Pan jest blisko, między nami
W tłumie ludzi gdzieś wmieszany
Czy umiem Go zobaczyć?

Pan jest blisko i też czeka.
Czy przyjść może do człowieka?
Czy kocham Go prawdziwie?

strona 1 z 139 <   1 23456789101112131415  >