Wyrażenia algebraiczne – Sprawdzian (T)

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego

01. (0–1) Wartość wyrażenia \(5x^2-4x\) dla \(x=2\) wynosi:

Rozpoznawanie jednomianów

02. (0–1) Jednomianem jest wyrażenie:

Zapis zadania w postaci wyrażenia

03. (0–1) W jednym opakowaniu mieści się \(b\) batoników. Ile batoników mieści się w 25 opakowaniach?

Zapis zadania w postaci wyrażenia

04. (0–1) Obwód figury przedstawionej na rysunku obok wynosi:

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias

05. (0–1) Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie \(5x-15xy-10\) przyjmie postać:

Zapis w postaci wyrażenia algebraicznego

06. (0–3) Zapisz:
A) sumę liczby x i liczby o 1 większej od x,
B) iloraz sumy liczb t i z przez 4,
C) liczbę o 3 mniejszą od iloczynu liczb g i f,
D) liczbę, która stanowi \(\frac 45\) liczby w.

Porządkowanie jednomianów

07. (0–1) Zastąp symbol ♣ odpowiednim jednomianem: \(-4p^2r^3=\frac 12 pr^2\cdot ♣\)
Odpowiedź:

Porządkowanie jednomianów

08. (0–2) Uporządkuj jednomian: \(3x^2y\cdot \left(-\frac 16 xy \right)\).
Odpowiedź:

Przekształcanie wyrażeń algebraicznych

09. (0–1) W którym przykładzie niepoprawnie dodano wyrazy podobne?

Zapis treści zadania w postaci wyrażenia

10. (0–3) Na wycieczce pieszej szło 11 grup uczniów po x uczniów w każdej grupie. Do celu doszło c grup. Ilu uczniów doszło do celu?
Odpowiedź: