Małopolski konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

 1. Tematyka konkursu
  Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny: klasy IV-VI (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ? Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności:
  1. rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych,
  2. dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień,
  3. uzasadniania odpowiedzi.

 2. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej. Uczeń w szczególności:
  1. wykonuje działania na liczbach wymiernych,
  2. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania,
  3. wykonuje obliczenia dotyczące wagi, czasu, temperatury, pieniędzy i odległości,
  4. zna własności liczb i figur oraz wykorzystuje je do rozwiązania problemu,
  5. oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,
  6. oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów,
  7. zamienia jednostki,
  8. odczytuje i interpretuje informacje podane w różnej postaci,
  9. sprawdza na przykładach dostrzeżone prawidłowości i je opisuje,
  10. analizuje i sprawdza z warunkami zadania otrzymane wyniki oraz ocenia ich sensowność.

  Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo:

  1. oblicza dowolny procent danej liczby oraz liczbę na podstawie danego jej procentu,
  2. stosuje wyrażenia algebraiczne do zapisywania informacji i uogólniania spostrzeżeń,
  3. oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych,
  4. oblicza prędkość, drogę i czas,
  5. rozwiązuje zadania tekstowe, w których wymagana jest umiejętność zamiany jednostek (również prędkości) oraz rozwiązywania prostych równań,
  6. zna i stosuje średnią arytmetyczną,
  7. oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych, w tym prawidłowych.

 3. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela
  1. Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki ? Koło matematyczne w szkole podstawowej, wyd. Aksjomat;
  2. Z. Bobiński, K. Burnicka, P. Jarek, P. Nodzyński, A. Świątek, M. Uscki, Matematyka z wesołym Kangurem (poziom Beniamin), wyd. Aksjomat;
  3. J. Janowicz, Konkursy matematyczne w szkole podstawowej, wyd. GWO;
  4. S. Kalisz, J. Kulbicki, H. Rudzki, Matematyka na szóstkę dla klas V, wyd. Nowik;
  5. S. Kalisz, J. Kulbicki, H. Rudzki, Matematyka na szóstkę dla klas VI, wyd. Nowik;
  6. H. Pawłowski, W. Tomalczyk, Odlotowa matematyka. Zadania dla najmłodszych olimpijczyków, wyd. Tutor;
  7. M. Rosół, E. Wilińska, R. Drój, Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej, wyd. Aksjomat;
  8. A. Żurek, P. Jędrzejewicz, Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej, wyd. GWO.