Zarys monografii geograficzno-ekonomicznej

Opracowanie:

Członkowie koła geograficznego Gimnazjum w Korzennej pod kierunkiem mgr Mariana Wojtarowicza. (Gabriela Bednarz, Paweł Nowak, Piotr Nowak, Agnieszka Mika, Anna Matusik, Magda Piekarska, Grzegorz Górka.)
Niniejsza monografia powstała w 2000 roku. Nie dokonywano w niej żadnym zmian. Dlatego wiele treści mogło się zdezaktualizować.
SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Środowisko geograficzne
  1. Położenie gminy korzenna
  2. Budowa geologiczna
  3. Ukształtowanie powierzchni
  4. Warunki klimatyczne
  5. Stosunki hydrograficzne
   wody powierzchniowe
  6. Gleby
  7. Szata roślinna i świat zwierzęcy
  8. Ocena gospodarcza środowiska przyrodniczego
 3. Rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osadnictwa
  1. Zarys dziejów
  2. Rozwój osadnictwa
 4. Społeczeństwo gospodarujące
  1. Ludność i jej struktura
 5. Szkolnictwo i oświata
 6. Zabytki, rezerwaty, działalność kulturalna i sportowa
 7. Użytkowanie ziemi
  1. Stosunki własnościowe i agrarne
  2. Struktura użytkowa ziemi
  3. Struktura zasiewów
  4. Chów zwierząt
  5. Leśnictwo i gospodarka leśna
  6. Ocena wykorzystania warunków przyrodniczych przez rolnictwo.
 8. Działalność gospodarcza
 9. Infrastruktura technicznaZ myślą o dziejach najdawniejszych kiedy na tutejszych ziemiach zawiązywały się początki osadnictwa, późniejszych - kiedy odnotowywano okresy rozwoju i upadku, oraz czasach współczesnych - gdy na naszych oczach dokonuje się rozwój gminy starającej się sprostać wymaganiom jednoczącej się Europy oddajemy Państwu do rąk publikację mającą być dokumentem naszego uczestnictwa w tworzeniu historii.

Celem niniejszej publikacji jest:

 • przedstawienie problematyki geograficzno-ekonomiczno-społecznej gminy Korzenna,
 • ukazanie powiązań, jakie zachodzą między gospodarką a warunkami środowiska przyrodniczego,
 • dokonanie oceny wykorzystania istniejących warunków przez człowieka,
 • określenie możliwości i kierunku rozwoju gospodarczego gminy.

Podstawowym celem niniejszej pracy jest ustalenie i zobrazowanie przemian społeczno-gospodarczych gminy rolniczej na przełomie XX i XXI wieku.